Sälja bostad

- Inför överlåtelse

Efter en eventuell försäljning, töm allt som inte ingår i överlåtelsen, avläs el- och vattenmätare och anmäl till el- och vattenbolaget om ägarbytet. Om ni har avloppstankar, tänk på att beställa tömning. Är ni anslutna till reningsverk, anmäl till kommunen om ägarbyte. Anmäl om sophantering.
Är fastigheten ansluten till centralantennförening bör ni anmäla om ägarbytet.

Tänk på försäkringarna, säljaren säger upp sin och köparen tänker på att teckna en ny. Kom ihåg att inte säga upp försäkringen före överlåtelsen är klar och tillträdelsen har skett ifall olyckan skulle vara framme. 

Verkställ adressändringar.

Överlämna alla handlingar som kan vara till nytta för köparen. Hit räknas byggnads-, el-, och vvs-ritningar, byggnadslov, anslutningsavtal för el-, vatten-, renhållning, centralantenn och fjärrvärmeanläggningar samt bruksanvisningar och eventuella i kraft varande garantibevis på maskiner och utrustning som hör till fastigheten.

Bistå den nya ägaren med råd och anvisningar om den praktiska skötseln av fastigheten, gärna vid en gemensam genomgång.

Tänk på att överlämna alla nycklar till nya ägaren. Finns det nycklar på svaj, informera köparen om det.