Köpa bostad

- Termer

BEGÄRT PRIS

Försäljningsobjektet säljes till första intressent som accepterar det begärda priset.

 

 

DISPONENTINTYG
Disponentintyg är ett intyg från bostadsaktiebolagets disponent eller styrelseordförande, i vilket det framgår uppgifter om lägenheten och den fastighet bolaget besitter. T.ex. aktienummer, yta, bolags- och eventuella finansieringsvederlag, bilplatser, bolagslån, gemensamma utrymmen etc.

 

ENERGICERTIFIKAT
I en byggnads energicertifikat anges den energimängd som behövs för användningen av en byggnad för dess ändamål. Den energimängd som behövs i förhållande till byggnadens yta anges på en skala som är indelad i flera klasser - på samma sätt som man redan länge har angett energieffektiviteten hos till exempel kylanläggningar i hemmet. På basis av certifikatet kan en byggnads energiprestanda lätt bedömas och jämföras med byggnader som används på motsvarande sätt.

 

FASTIGHETSREGISTERUTDRAG
I fastighetsregisterutdraget framgår uppgifter om fastigheten eller det outbrutna området som bland annat: arealer, fastighetsnamn och -beteckningar, vägrätter, båtplatser och andra rättigheter, andelar i samfällda områden, huruvida fastigheten berörs av en detalj- eller generalplan.

 

FUKTUNDERSÖKNING
Vid en fuktundersökning tar vi hjälp av kunnigt branschfolk. Konditionsgranskningar är inte lagstadgade men de ger både köpare och säljare en större trygghet.

En vanlig fuktundersökning garanterar inte att det inte senare kan hittas dolda fel i huset. Besiktningsrapporten är inte heller en fellista på basis av vilken köparen automatiskt kan börja pruta stora belopp på husets försäljningspris. Dessa brister har redan beaktats i utgångspriset.

Då frågor som gäller husets åldrande berättas på ingenjörsspråk kan man bli ängslig och tro att det finns många fel och brister i huset. Ofta är det ända bara frågan om ett gammalt hus där det finns ställen som kräver förnyande och renovering.

Även om en konditionsgranskning har utförts är det ändå köparen som har en långtgående undersökningsplikt att själv granska huset. Efter köpeavtalet kan man inte kräva prisnedsättning för sådana fel som man vid den egna granskningen borde ha upptäckt eller som har omnämnts i prospektet eller dess bilagor.

Det är skäl att omsorgsfullt läsa besiktningsrapporten. Om någonting förblir oklart är det skäl att ta kontakt med den person som har gjort upp rapporten.

 

GRAVATIONSBEVIS
I gravationsbeviset framkommer alla pantbrev, inteckningar, särskilda rättigheter och anmärkningar t.ex. utmätning som belastar fastigheten.

 

HEMBUDSKLAUSUL
I vissa bostadsaktiebolags bolagsordning finns det intaget en sk. hembudsklausul. Inlösningsrätten berättigar redan tidigare aktieägare i bostadsbolaget (ibland också styrelsen) att lösa in aktierna (lägenheten) till det slutgiltiga försäljningspriset.
Efter att bostadsbolagets disponent meddelat styrelsen och övriga aktieägare om hembudet startar hembudstiden, vilken vanligtvis är 30 dagar och är tidsfristen för att nyttja sin inlösningsrätt.

 

 

JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

Nyinflyttad som saknar hembygdsrätt behöver ansöka om jordförvärvstillstånd från Landskapsregeringen för att få köpa fastigheter på Åland som ligger utanför detaljplanerat område.

 

 

LAGFARTSBEVIS
I lagfartsbeviset framgår vem som äger fastigheten.

 

 

LEGORÄTT

Avtal som ger rätt att arrendera eller hyra ett markområde eller tomt av ägaren.

 

 

OFFENTLIGT KÖPVITTNE

Av Lantmäteriverket utsedd person som bestyrker överlåtelsen av en fastighet i närvaro av alla som har untertecknat överlåtelsehandlingen.

 

 

OUTBRUTET OMRÅDE

Markområde som är planerad att styckas av från en befintlig fastighet. Genom lantmäteriförrättning ombildas området till en självständig fastighet.

 

 

PANTBREV/INTECKNING

Bevis för att inteckning skett i fastighetsboken för det belopp som angetts i pantbrevet. Pantbrev överlämnas till långivaren som pantsäkerhet för lån. När lånet är betalt återlämnas pantbrevet till fstighetsägaren. Det ska förvaras på säkert ställe och kan belånas på nytt.

 

 

SERVITUT

Ett servitut ger fastighetsägaren rätten att på något sätt utnyttja en annan fastighet. T.ex. ett vägservitut ger rätten att använda vägen som ligger på en närliggande fastighet.

 

 

STÄNGNINGSDATUM

En accept har inkommit och är man intresserad av objektet så har man fram till stängningsdatum att få visning och lämna en accept. 

 

 

UTGÅNGSPRIS

Säljaren har accepterat att sälja för det utsatta priset, men om flera spekulanter accepterar utgångspriset sker en budgivning mellan de spekulanter som accepterat priset.