Köpa bostad

- Kostnader som är relaterade med bostadsköp

AKTIELÄGENHET

 

ÖVERLÅTELSESKATT
Överlåtelseskatten vid aktieköp är 2 % av det skuldfria priset (dock betalas inte överlåtelseskatt på låneandelar till bolaget, vilka inte är avbetalningsbara). Överlåtelseskatten skall erläggas i samband med undertecknandet av köpebrevet. Vid köp av ny bostad skall överlåtelseskatten betalas inom 2 månader från äganderättens övergång.

Vid köp av första bostad behöver överlåtelseskatt inte erläggas ifall personen i fråga är över 18 år, inte 40 år fyllda vid köpetillfället och använder bostaden som sitt stadigvarande boende, samt inte har ägt minst hälften (½) av bostadsfastighet eller bostadslägenhet tidigare.

 

KOSTNADER FÖR FORMELL HANTERING
Köparen står för upprättande av köpebrev samt transport av aktierna och för registreringen av dem i bolagets aktiebok.FASTIGHET

 

ÖVERLÅTELSESKATT
Överlåtelseskatten vid fastighetsköp är 4 % av köpesumman. Överlåtelseskatten skall erläggas inom 6 månader fr.o.m. undertecknandet av köpehandlingen.
Vid köp av första bostad behöver överlåtelseskatt inte erläggas ifall köparen köper minst ½ bostaden för eget stadigvarande boende. Övriga villkor är att man fyllt 18 år men inte är 40 år vid köpetillfället samt inte har ägt minst hälften (½) av bostadsfastighet eller bostadslägenhet tidigare.

 

OFFENTLIGT KÖPVITTNE
Ett av lantmäteriverket i Finland tillförordnat offentligt köpvittne skall alltid bevittna undertecknandet av köpehandlingen rörande fast egendom.
Kostnaden för detta är lagstadgat till 120 €.

 

KOSTNADER FÖR KÖPEBREV
Köparen står för upprättande av köpebrev.

 

LAGFARTSANSÖKAN
Lagfartsansökan inlämnas senast inom 6 månader fr.o.m. undertecknandet av köpehandlingen.

 

EVENTUELLA JORDFÖRÄRVSTILLSTÅND OCH -ANSÖKNINGAR
Vid ansökningar för jordförvärvstillstånd tillkommer handläggnings- och tillståndskostnader för köparen.

 

EVENTUELLA LANTMÄTERIKOSTNADER
Vid köp av t.ex. ett outbrutet område där fastigheten skall styckas ut till en egen fastighet tillkommer kostnader för lantmäteri.

 

ARRENDETRANSPORT
Ifall försäljningsobjektet är beläget på legotomt eller arrenderad mark, skall arrendekontraktet/legoavtalet transporteras och registreras inom 6 månader fr.o.m. undertecknandet av köpebrevet.